نوع وب سایت: سایت آموزشگاه آنلاین

تاریخ اتمام پروژه: 1399.04.01

آدرس سایت: http://mfarzanegan.ir

موضوع سایت: سایت آموزشگاه آنلاین مکتب فرزانگان با قابلیت ثبت نام آنلاین دوره

تاریخ اتمام پروژه: 20.03.1399

آدرس سایت: https://shahinfattahy100.com/

موضوع سایت: سایت شخصی و در عین حال با قابلیت فروش دوره های آنلاین